LIÊN HIỆP CÁC HỘI KINH TẾ ASEAN

 

HỘI KHOA HỌC KINH TẾ VIỆT NAM

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH

VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

 

THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ TƯ VẤN

PHÁT TRIỂN

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

 

TRUNG TÂM HỖ TRỢ

CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CHO

NÔNG DÂN VÀ MIỀN NÚI

 

CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ

CONCETTI

 

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, TƯ VẤN

VÀ THÔNG TIN KINH TẾ

 

 

HỘI KHOA HỌC KINH TẾ

TỈNH SƠN LA

\

 

VIỆN KINH TẾ VIỆT NAM

 

VIỆN KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ

THẾ GIỚI

 

VIỆN QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

 

VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN V  HỘI KHOA HỌC KINH TẾ VIỆT NAM

 

(Nghị quyết đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Hội thông qua ngày 16/12/2012)

_____________________________________

Ðại Hội V Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam đã họp ở Hà Nội ngày 16/12/2012. Tham dự Đại Hội có hơn 100 đại biểu, gồm ủy viên Trung ương Hội Khóa IV, đại biểu từ các Hội ngành và đia phương, ðại biểu của các Chi Hội trực thuộc từ các Viện, Trường và đơn vị trực thuộc.

Sau khi nghe và thảo luận Báo cáo kiểm điểm và phương hướng nhiệm kỳ tới do Ban Chấp hành Trung ương Hội Khoa IV trình bày, Đại Hội

QUYẾT NGHỊ

Ðiều một: Nhất trí thông qua Báo cáo kiểm ðiểm tình hình của Hội trong nhiệm kỳ Đại hội 4 (2007-2012). Ðại Hội khẳng ðịnh công tác nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội do các ðơn vị và các nhà khoa học trong Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam thực hiện đó ðạt ðược những kết quả tốt; ðặc biệt là những đóng góp vào quá trình chuẩn bị Văn Kiện Ðại Hội XI của Ðảng và tư vấn cho công tác lãnh đạo ở cấp cao và các ngành, các địa phương, phục vụ quá trình phát triển đất nước.

Ðại Hội biểu dương thành tích và kinh nghiệm phong phú trong công tác giảng dạy và đào tạo nguồn nhân lực của các ðơn vị trong Hội, nổi bật nhất là thành tựu của Trường Đại Học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, đơn vị do BCH Trung ương Hội thành lập và hiện do nhiều cán bộ cốt cán của Hội điều hành và trực tiếp giảng dạy. Trường ðại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được xã hội đánh giá cao về chất lượng ðào tạo, là một điển hình tốt của tổ chức giáo dục đại học vô vị lợi (phi lợi nhuận), góp phần ðào tạo ngày càng nhiều nhân lực có trình độ cao cho ðất nước.

Ðại hội ðánh giá cao nỗ lực của của tập thể Thời báo Kinh tế Việt Nam và một số đơn vị của Hội làm công tác phổ biến kiến thức, thông tin và xuất bản. Các ðơn vị này, bằng nhiều hình thức sáng tạo và phát huy tính tự chủ trong tổ chức sản xuất – kinh doanh, đã góp phần ðáng kể vào việc làm phong phú thêm nguồn cung cấp kiến thức kinh tế và thông tin có ích cho xã hội.

Ðại Hội cũng hoan nghênh các hoạt ðộng hợp tác quốc tế và các hoạt động khác của Hội, ðóng góp cho thành tựu chung của Hội nhiệm kỳ qua có một bước tiến mới, ðáng ðược ghi nhận.

Ðiều hai: Ðại hội nhất trí thông qua phương hướng cơ bản của Hội trong nhiệm kỳ V, với một số nội dung như sau:

- Về công tác nghiên cứu khoa học: Khuyến khích các ðơn vị trong Hội ðề xuất, tìm nguồn tài trợ cho các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc phát triển nền khoa học kinh tế và đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn. Hội sẽ phối hợp với các viện, các đơn vị nghiên cứu khoa học và các trường đại học ðể tập hợp lực lượng tiến hành các hoạt động nghiên cứu, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học và phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học. Đại hội giao cho Ban chấp hành trung ương xem xét việc thành lập viện nghiên cứu khoa học của Hội.

- Về công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội: Tãng cường hoạt ðộng thiết thực và hiệu quả hơn, chủ ðộng tiến hành công tác ðóng góp y‎ kiến phản biện chính sách cho Ðảng và Nhà nước, bằng chất lượng cao của dịch vụ tư vấn mà tạo niềm tin và đơn ðặt hàng của các cấp lãnh đạo và các doanh nghiệp.

- Về công tác giảng dạy, ðào tạo nguồn nhân lực: Hội khuyến khích các ðơn vị và cá nhân hội viên tổ chức và tham gia các hoạt động giảng dạy và đào tạo cán bộ với nhiều hình thức đa dạng. Hội ðặc biệt nhấn mạnh tới vai trò của các nhà khoa học kinh tế trong việc nâng cao chất lượng ðào tạo, ðáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực quản l‎y kinh tế của xã hội nói chung và ở từng địa phương.

- Về công tác phổ biến kiến thức, báo chí và xuất bản: Tiếp tục nâng cao chất lượng và sự phong phú, đa dạng của "Thời báo kinh tế Việt Nam" và các hình thức truyền thông hiện đại qua INTERNET với sự tham gia rộng rãi của các nhà kinh tế. Hội quan tâm hơn nữa tới việc chia sẻ thông tin giữa các tổ chức trong Hội; đặc biệt sẽ tổ chức ðể các ðơn vị trực thuộc Trung ương Hội và Hội ở các thành phố lớn hỗ trợ các đơn vị Hội ở một số ðịa phương khác trong công tác phổ biến kiến thức và cung cấp thông tin.

- Về công tác tổ chức Hội: Tích cực vận ðộng ðể mở rộng diện hoạt ðộng của Hội và xây dựng các tổ chức cơ sở của Hội ở các ðơn vị nghiên cứu, đào tạo và dịch vụ kinh tế, nhất là ở các địa phương có tiềm nãng về nguồn nhân lực. Hoàn thiện các quy chế hoạt ðộng của Hội và giám sát các ðơn vị trực thuộc Hội hoạt ðộng ðúng pháp luật và quy chế của Hội.

- Về công tác hợp tác khoa học quốc tế: Hội tiếp tục phát triển các quan hệ giao lưu và hợp tác với các tổ chức khoa học kinh tế quốc tế; tích cực tham gia các hoạt động hợp tác với các nhà kinh tế Đông Nam Á, sớm tiến hành các khâu chuẩn bị cho việc chủ trì Hội nghị hàng năm của Liên hiệp các Hội kinh tế ASEAN (FAEA) vào năm 2015 tại Hà Nội.

Ðiều ba: Ðại Hội kêu gọi các đơn vị trong Hội, các cá nhân hội viên và các cộng tác viên của Hội, trên cơ sở thành quả hoạt động những nãm qua, phát huy truyền thống ðoàn kết, tinh thần sáng tạo và đổi mới, tích cực tìm tòi những hình thức hoạt động mới để có những ðóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước trong những năm tới.